Викладачі | Мазурок Тетяна Леонідівна

Мазурок Тетяна Леонідівна

 Народилася 13 липня 1962 року.

д.т.н., професор кафедри Інформаційнихх технологій та кібербезпеки

сумісник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ–  10 років)

       У 1984 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз ОНАХТ), 
  за спеціальністю "Машини та апарати харчових виробництв";

       У 1985 році закінчила Московський текстильний інститут ім. А.Н. Косигіна, 
  за спеціальністю "Автоматизація проектування механізмів та складних деталей текстильних машин"

       
У 1996 році отримала наукове звання доцента.

        У 2012 році захистила докторську дисертацію у Одеськомунаціональному політехнічному університеті.
        У вересні 2012 року Тетяні Леонідівні було присвоєно звання доктора технічних наук.

        У 2013 році присвоєнно вчене звання професора.

Дисципліни, які викладає:

  • Системи штучного інтелекту
  • Експертні системи
  • Інжинерія знань
  • Програмування на мові Пролог


       Наукові праці та навчальні посібники виданні за останні 5 років:

Всього більш 70 наукових публікацій, з них:
1. Розробка демостраційної експертної системи/ V регіональна конференція «Інформатика, іформа-ційні системи та техноло-гії», О, 2008 – с.43
2. Интеллектуальная генерация интегрированных обучающих курсов/ Искусственный интел-лект, 2007, №4–с.546-552.
3. Розробка засобів автоматизації сайтів транспо-ртних компаній/ V регіо-нальна конференція «Ін-форматика, інформа-ційні системи та техно-логії», О, 2008 – с.42.
4. Применение информационно-коммуникационных технологий в реали-зации межпредметных связей/Problems of educa-tion in the 21-st century, 2007, vol.2, p.111-116.  
5. Средства интеллектуальной поддержки тьютора/ Тр.ІХ межд. науч-но-практ.конф. «Совре-менные информационные и электронные техноло-гии», О: 2008, с.244

Навчальні посібники:
1. Посібник до виконання лабораторних робіт по курсу «Системи штучного інтелекту», О:ОДАХ,2007-66с.
2. Посібник до виконання контрольних робіт по ку-рсу «Системи штучного інтелекту», О: ОДАХ, 2008-50с.

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює працює з 2005 року.

Електронна адреса: mazurok62@mail.ru

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com